Asfaltiranje ceste JP 695662 na Plintovcu

Zaključeno