Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Kungota

Predpisi, na katere predpis vpliva