Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih programov vrtca na območju Občine Kungota

Predpisi, na katere predpis vpliva