Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih programov pri JVIZ OŠ Kungota na območju občine Kungota

Predpisi, na katere predpis vpliva